Pääsuunnittelu

Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta sekä huolehtia siitä, että suunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset.

Tyypillisiä pääsuunnittelijan käytännön toimenpiteitä:

  • osallistua rakennuslupahakemuksen tekemiseen ja tarvittavien liitteiden täyttämiseen.
  • tehdä kohteeseen energiaselvitys.
  • osallistua aloituskokoukseen rakennusvalvontaviranomaisten kanssa.
  • huolehtia esim. valmistalotoimituksessa rakennuksen sijoittumisesta ja sen soveltuvuudesta rakennuspaikalle. Oleellisia asioita ovat mm. korkeusasema ja sijainti maastoon nähden.
  • osallistua rakennushankkeeseen ryhtyvän ja erityissuunnittelijoiden (esim. arkkitehti-, rakenne-, sähkö- ja lvi-suunnittelijat) kanssa pidettävään palaveriin, jossa tarkennetaan ja sovitetaan kukin suunnitelma toisiinsa sopiviksi.
  • huolehtia, että työmaallakin syntyvät suunnitelmien muutokset ja yhteensovittamiset toteutetaan määräyksiä ja hyvää rakentamistapaa noudattaen.