Vastaava työnjohtaja

Jokaisella pientalotyömaalla tulee olla vastaava työnjohtaja, joka vastaa työn suorituksesta ja sen laadusta. Hän johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta. Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole kunnan rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymää vastaavaa työnjohtajaa.

Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että:

  • rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle.
  • rakennustyö suoritetaan myönnetyn rakennusluvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.
  • rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin mahdollisesti havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta.
  • luvassa määrätyt katselmukset ja tarkastukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan asianmukaisissa työvaiheissa.
  • rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva työmaan tarkastusasiakirja sekä muut tarvittavat asiakirjat.